Menu

Delområde/ Sygehusgrunden

Teksten på denne side stammer fra Byens Plan s. 36.

Byens Plan er en masterplan og et visionsoplæg for udvikling af Holstebro bymidte, der blev lavet i perioden 2018-2020.

 

Landskabet trækkes ind i Sygehuskvarteret

Sygehusgrunden omdannes til et nyt tæt boligområde, som fortsætter og sammenfletter tre eksisterende boligtyper i det omkringliggende område. Sygehuskvarteret, som grænser op til midtbyen, bliver et tæt, urbant kvarter med mange små og mellemstore lejligheder. De bevarede bygninger i området indskrives i en karréstruktur, som taler sammen med midtbyen. Fra nord fortsættes den eksisterende villabebyggelse med dobbelt- og rækkehuse, mens boligerne i parkkvarteret lægger sig i boligstænger på kanten af Lystanlægget. Her bygges særlige kvalitative boliger til primært familier og seniorer.

Sygehusgrunden i dag

Sygehusgrunden er i dag struktureret således, at bebyggelsen er stærkt fortættet i områdets vestlige side, ud mod Enghavevej. Den trafikale adgang sker primært fra nord af Lægårdvej /Spidesdal, hvorimod den bymæssige sammenhæng med Holstebro Midtby i højere grad er på tværs af Enghavevej. Herfra kan man bevæge sig gennem en tæt sygehusstruktur – ude som inde. I et næsten vandret plan forbindes alle sygehusafdelingerne med indvendige korridorer. En landskabelig slugt løber parallelt med Enghavevej ned gennem sygehusstrukturen, som tilsammen skaber komplekse og uforløste udearealer i flere niveauer. For at forbinde sygehusets afdelinger mod øst, er der vandrette inddækkede brokorridorer, som ydermere blokerer udsyn og landskabelig sammenhæng. Den vestlige del af sygehusgrunden er primært fyldt op med parkeringsflader på områder, der i fremtiden er oplagte områder for attraktive boligbebyggelser. Sygehusets pragtfulde placering ud til Lystanlægget og bevoksede skråninger er på ingen måde godt eller logisk udnyttet. Det må siges at være et resultat af ad hoc knopskydning gennem mange år.

LANDSKABET TRÆKKES IND

Muligheden for at transformere sygehusgrunden til en ny del af Holstebro Midtby medfører en helt særlig mulighed for at sammenflette byen og landskabet i overensstemmelse med den grønne strategi om at genintroducere landskabet og naturen til byen. Sygehusgrundens attraktive sydøst-vendte side er erosionsdalen, hvori Lægård Bæk leder vand fra israndslandskabet nord for Holstebro ind gennem byen og ud i Storåen. Lægård Bæk er således en vigtig landskabelig forbindelse gennem den nordøstlige del af Holstebro. Neden for sygehusgrunden er vand fra Lægård Bæk opstemmet i små søer, og det udgør i dag Lystanlægget, som er midtbyens vigtigste rekreative grønne lomme, hvor der er tilknyttede funktioner som friluftsscene, historisk vandmølle, spejldamme og beværtning mm. Kirkegården er en del af denne landskabelige sammenhæng.

FREMTIDIG SAMMENHÆNG MED BYEN, BEBYGGELSE OG LANDSKABET

Der arbejdes i forslaget strukturelt med forskellige bebyggelses typologier, så alt ny bebyggelse nænsomt fletter sig sammen med den eksisterende by og det landskabelig forløb langs Lægård Bæk og Lysanlægget.

TÆT PÅ MIDTBYEN

Tættest på byen arbejdes med bebyggelse, som danner en urban karakter, hvor bygninger, som bevares, og nye etagebebyggelser, flettes sammen til en blandet tæt bydel med gårdrum, gader og små pladser. Ideen er at væve denne del af sygehusgrunden sammen med midtbyen på tværs af Enghavevej. Dette understreges yderligere ved at skabe et byrum, som spænder på tværs af Enghavevej i forlængelse af Nygade. Fra denne plads inviteres man ind i det nye tætte kvarter. Trafikalt betjenes kvarteret fra Lægårdvej via Spidesdal.

 

Kontakt

Hvis du er interesseret i byudvikling og gerne vil vide mere, så tag fat i

Maj Britt Rosenmeyer Olsen

Om os

Holstebro Udvikling er et non-profit partnerselskab etableret af Holstebro Kommune og Færchfonden i 2018.

Sammen med borgere, virksomheder og organisationer skaber vi rammerne for fremtidens Holstebro.

Om Holstebro Udvikling

KONTAKT

Holstebro Udvikling P/S
Lægårdvej 10, 3A
7500 Holstebro

CVR: 39680645

Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev